1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של רשת חנויות שוק קפה. האתר הינו מנוהל ע”י רשת חנויות שוק קפה בע”מ.
 2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר שוק קפה נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 0506406400
 3. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר שוק קפה בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר שוק קפה, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין רשת חנויות שוק קפה ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר שוק קפה, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. רשת חנויות שוק קפה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי רשת חנויות שוק קפה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 5. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר שוק קפה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 6. רשת חנויות שוק קפה, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר שוק קפה,וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 7. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה לזכר ונקבה כאחד.
 8. אתר שוק קפה שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר שוק קפה, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
 9. רשת חנויות שוק קפה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר שוק קפה יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את רשת חנויות שוק קפה.
 11. מחירי המוצרים: מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי רשת חנויות שוק קפה, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
  מחירי המוצרים הנמכרים באתר שוק קפה, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי רשת חנויות שוק קפה והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 12. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי רשת חנויות שוק קפה. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
 13. רשת חנויות שוק קפה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר שוק קפה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
  14.דמי משלוח: הזמנה באתר שוק קפה תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 14. רשת חנויות שוק קפה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 15. רשת חנויות שוק קפה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, רשת חנויות שוק קפה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי רשת חנויות שוק קפה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי רשת חנויות שוק קפה לא יחויב.
 16. מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי, הרשת תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה. אנו נעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת המוצר החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, הרשת תספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן.
 17. אי עמידת רשת חנויות שוק קפה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 18. החזרת מוצרים: החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מתאריך הרכישה.
 19. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, לשירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 20. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר שוק קפה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 21. אתר שוק קפה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר שוק קפה מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 22. מדיניות משלוחים – לאחר ביצוע ההזמנה, יישלח מייל אישור על קבלת ההזמנה, והמוצר יישלח לא יאוחר מ 3 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה.
  זמן ההגעה ללקוח: במידה ובחרתם דואר רשום – עד 5 ימי עסקים.
  במידה ובחרתם דואר שליחים, זמני האספקה הם עד 314 ימי עסקים.
  מוצרים נשלחים בימים א-ה.
 23. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה במידה ויצרתם קשר עימנו לפני שילוח המוצרים.
 24. הגנת פרטיות: פרטי לקוחות האתר לא מועברים לצד ג’.